De parochiemonitor en de gemeentemonitor zijn belangrijke instrumenten om de actuele situatie van een parochie/ gemeente in beeld te brengen. Aan de hand van vijf parochie/ gemeente modellen tonen we de hoofdkenmerken van een parochie/ gemeente aan. De gemeentemonitor en de parochiemonitor laten tevens zien of de actuele situatie van een gemeente of parochie goed past bij een of meer van de vijf parochie- gemeente-modellen. Op basis hiervan kan een beleidskoers uitgezet worden. Voor bovenplaatselijke samenwerkingsverbanden die streven naar profilering van de lokale parochies en onderlinge afstemming is het zinvol de parochiemonitor of gemeentemonitor in te zetten.

Naast een ecclesiologische overtuiging en een kerkopbouw visie voor parochie of gemeente levert de gemeentemonitor of de parochiemonitor een bijdrage aan het bepalen van de koers van de parochie of gemeente. Een koers die mee gebaseerd dient te zijn op de sociale en geloofswerkelijkheid waar de parochie of gemeente staat. Een goede en/of visionaire kijk dient verbonden te kunnen worden met de realiteit van een parochie of gemeente.

Parochiemonitor

Momenteel is de brochure uitverkocht en is versie 3.0 van de brochure in voorbereiding voor de druk.

Lees meer »

Gemeentemonitor

De gemeentemonitor: een hulpmiddel bij beleid maken

Ons doel is gemeenten helpen te ontdekken wie ze in potentie al zijn. Onvermoede mogelijkheden kunnen dan oplichten. Daarvoor gebruiken we de gemeentemonitor. Dat vraagt om een dieptebenadering, waarbij rekening gehouden wordt met de ligging van de gemeente oftewel haar gemeentetheologie en ook met haar context.

Lees meer »

Diaconale monitor

Welke rol moeten diaconie en caritas vervullen in deze veranderende tijden. Door de terugtredende overheid wordt er geregeld een groeiende inzet van geloofs-gemeenschappen op diaconaal terrein verwacht. Het signaleren van onrecht, present zijn voor mensen buiten de kerk en het stimuleren dat gemeenteleden op diverse terreinen meehelpen wordt gezien als taken die steeds belangrijker worden. Samenwerking met de burgerlijke gemeente komt ook ter sprake.
Kán dit allemaal in een krimpende kerk met minder vrijwilligers? Het antwoord op die vraag is verschillend per geloofsgemeenschap! Algemene richtlijnen zijn belangrijk, maar het komt er vooral op aan dat plaatselijke geloofsgemeenschappen hun eigen mogelijkheden verkennen op diaconaal terrein. De diaconale monitor biedt hulp.

Lees meer »

Auteurs

Drs. ing. K. de Jonge studeerde sociologie en enige jaren theologie. Publiceerde o.a. over de betekenis van het maatschappelijk activeringswerk, kerkopbouw en gemeente-/parochieontwikkeling ten behoeve van levensbeschouwelijke instellingen. Hij heeft langjarige ervaring als adviseur kerkopbouw en is vanaf 2002 vrij gevestigd onderzoeker/adviseur.

Dr.A.J.Jonker, studeerde theologie/ godsdienstsociologie. Publiceerde o.a.over de positie van arbeiders in de gereformeerde kerken anno 1990, over kerkopbouw en het gebruik van kerkgebouwen. Hij is oud-docent bij Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing en was daar betrokken bij het onderwijs op het gebied van theologie en sociale wetenschappen. Voor Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing werkt hij nog mee aan een onderzoeksproject.